01 கா... கா... கா... ஆகாரம் உண்ண
02 தேச ஞானம் கல்வி ஈசன் பூசை எல்லாம்
03 நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே